KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


Familjeterapi

Familjeterapin anpassas till er familjs behov och bygger på inslag från kognitiv beteendeterapi (KBT) och systemisk familjeterapi. I KBT läggs stort fokus på hur samspelet ser ut i familjen och på hur individernas tankar, känslor och beteenden påverkar och vidmakthåller vissa mönster i familjerna. Det är viktigt att förstå vad olika beteenden fyller för funktion både på kort och lång sikt och att styra sina beteenden i linje med vad som förbättrar relationerna på lång sikt. När vi upplever problem och relationssvårigheter tenderar vi ofta i att hamna i beteendemönster som på kort sikt minskar obehag men som bidrar till att svårigheterna vidmakthålls. Exempel på detta kan vara att hålla sig sysselsatt utanför familjen genom att arbeta mycket för att slippa vara hemma och därigenom undvika att ta itu med eventuella meningsskiljaktigheter. Detta kan bidra till att missnöjet växer.

Den systemiska familjeterapin utgår ifrån att en familj är ett system bestående av olika delar vilka påverkas av och påverkar varandra. Utifrån denna terapiform bedöms det viktigt att problem som finns inom familjen behandlas inom familjen som grupp - att alla familjemedlemmar deltar, kommer till tals och lyssnar på varandra. Det kan då leda till att familjemedlemmarna får en ökad förståelse för varandra, att gamla tankesätt utmanas och att familjen kan arbeta för hur relationerna inom familjen ska stärkas.

Vid upplevda svårigheter i relation till barn och ungdomar där mycket konflikter förekommer använder jag i mina terapier även inslag från KOMET. Det står för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar för att förbättra samspelet och minska konflikterna mellan föräldrar och barn. Grunden för metoden är KBT och social inlärningsteori.